O nas - Galeria

POZNAJ NAS I NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

DOKTORANCI AMW

Studia trzeciego stopnia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zostały uruchomione w 2013roku. Stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich są prowadzone w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Od 2014 roku z inicjatywy doktorantów AMW powstała i wpisała się do kalendarza Konferencja Doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich pt. „Obszary Bezpieczeństwa Narodowego”, dzięki tej inicjatywie młodzi ludzie nauki mają możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w wyżej wspomnianym obszarze. Doktoranci WDiOM AMW i doktoranci innych środowisk akademickich posiadają możliwość upowszechniania i popularyzowania dorobku naukowo – badawczego z obszaru nauk o bezpieczeństwie i obronności w Zeszytach Naukowych Doktorantów. Działalność naukowa doktorantów AMW widoczna jest w różnego rodzaju pracach zespołów badawczych, podczas których poszerzają i zdobywają cenną wiedzę. 

KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego działa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte już od ponad 8 lat. Głównym celem działalności Koła jest szerzenie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na jego morski aspekt. Misją Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w sferze bezpieczeństwa. Realizowane jest to poprzez zaangażowanie jego członków w badania naukowe i współpracę z organizacjami zajmującymi się problematyką tego obszaru. Do działalności Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego śmiało można zaliczyć: organizację odbywających się już cyklicznie konferencji naukowych, wykładów otwartych z udziałem ekspertów, aktywny udział członków KNBM w konferencjach naukowych w całej Polsce, publikowaniu artykułów naukowych w punktowanych czasopismach i monografiach książkowych, organizację wyjazdów studyjnych, akcji społecznych i charytatywnych oraz udział w wydarzeniach sportowych.

KOŁO NAUKOWE OBRONNOŚCI PAŃSTWA

Koło Naukowe Obronności Państwa stanowi jedno z dwóch kół naukowych funkcjonujących przy Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Powstało w marcu 2016 roku z inicjatywy studentów i aktualnego Opiekuna. Podstawowym celem istnienia KNOP jest poszerzanie wiedzy w wyniku kontaktu z instytucjami zajmującymi się tematyką obronności, a także prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów taktyki Marynarki Wojennej, prowadzenia działań na morzu i współczesnych konfliktów zbrojnych. Członkowie koła organizują konferencje, seminaria, podróże studyjne, wymieniają i konfrontują poglądy ze specjalistami różnych dziedzin naukowych. Głównymi obszarami, którymi się zajmuje KNOP to: Autonomiczne Platformy Nawodne (APN) w literaturze przedmiotu znane jako: Unamnned Surface Vehicles (USV), czy Unamanned Maritime Vehicles (UMV), Zagrożenia asymetryczne, charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, wojna hybrydowa.